Privacyverklaring

Dit is de privacy verklaring van de Goudse Popschool, gevestigd te Gouda en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59544759. Deze privacy verklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

 

1 WAT BEDOELEN WE MET ‘persoonsgegevens’?

Voor ons zijn ‘persoonsgegevens’ gegevens waaraan u bent te identificeren, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Alle gegevens die hier buiten vallen, zijn ‘niet-persoonlijke gegevens’.

 

Als we uw persoonsgegevens samen met niet-persoonlijke gegevens opslaan, beschouwen we die gecombineerde gegevens als persoonsgegevens. Als we alle persoonsgegevens uit een verzameling gegevens verwijderen, dan zijn de resterende gegevens niet-persoonlijke gegevens.

 

1.1 hoe komen we aan gegevens over u?

We komen aan gegevens over u als:

  • u die rechtstreeks aan ons geeft (bijvoorbeeld als u proactief contact met ons opneemt, doorgaans per telefoon of e-mail; en/of waar we contact met u opnemen, per telefoon ofwel per e-mail;
  • we meer over u te weten komen op basis van gegevens die ons worden verstrekt of via openbare bronnen;
  • we die via onze website verzamelen (bijvoorbeeld wanneer u het contact formulier invult).

 

In deze privacy verklaring wordt de website www.goudsepopschool.nl aangeduid als: website Goudse Popschool.

 

2 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

 

2.1 Wanneer u de website Goudse Popschool bezoekt vragen wij (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u :

(a) zich opgeeft voor een nieuwsbrief;

(b) via het contactformulier contact met ons opneemt;

(c) zich inschrijft voor één van de door ons aangeboden cursussen;

(d) zich aanmeldt voor een gratis- en vrijblijvende proefles.

  

2.2 Wij verzamelen op de wijze zoals beschreven onder punt 1.1 de volgende persoonsgegevens:

(a) voornaam;

(b) achternaam;

(c) adres;

(d) postcode;

(e) woonplaats;

(f) telefoonnummer;

(g) e-mailadres;

(h) geslachtscode;

(i) geboortedatum.

 

2.3 Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:

(a) nieuwsbrieven te verzenden;

(b) contact met u op te nemen of te onderhouden;

(c) u in te schrijven in onze lesadministratie.

2.4 De rechtmatigheid van deze verwerkingen baseren wij op:

a) uw toestemming met informatie waarop deze gebaseerd is voor een specifiek doel;

b) de noodzakelijkheid voor uitvoering van een overeenkomst.

 

3 GEBRUIK VAN COOKIES EN BEZOEKERSREGISTRATIE

 

3.1 Wij gebruiken op website Goudse Popschool uitsluitend cookies om de website te laten functioneren. Het kan voorkomen dat sommige onderdelen van de website zonder cookies niet goed functioneren.

 

4 INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

 

4.1 U kunt contact opnemen met de Goudse Popschool via info@goudsepopschool.nl of telefoon 06-50521567; contactpersoon is dhr. J.B. Radersma, voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacy verklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) bezwaar tegen- en rectificatie van het gebruik van persoonsgegevens door ons;

(e) Intrekken van uw toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken;

(f) Verzoek om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

5 BEVEILIGING VAN GEGEVENS

 

5.1 Wij zullen gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

5.2 Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om gegevens 100% te beveiligen.

 

6 DERDEN

 

6.1 Wij verstrekken persoonsgegevens aan de volgende derden:

a) Docenten.

6.2 Wij zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt en wanneer wij uw toestemming hebben gevraagd en gekregen. Deze derde zal alleen opdracht van ons ontvangen als hij/zij middels een verwerkersovereenkomst aantoont passende beveiligingsmaatregelen te hebben genomen en geheimhouding garandeert.

 

7 MELDING AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

 

7.1 Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

 

8 MELDING AAN BETROKKENE

 

8.1 U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.

 

9 WIJZIGINGEN PRIVACY VERKLARING

 

9.1 Het kan voorkomen dat het in deze privacy verklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om onze privacy verklaring regelmatig te bekijken.