Lesvoorwaarden

 1. Aanmelden kan via de website: https://www.goudsepopschool.nl. Voor de eerste les van iedere lesronde ontvangt de leerling een inschrijfformulier. Voor alle cursussen is een aanmelding definitief op het moment dat het inschrijfformulier ondertekend door ons is ontvangen. Bij het aanmelden van personen jonger dan 18 jaar is de ondertekening door ouder of verzorger vereist.
 2. U verplicht zich bij aanmelding tot het betalen van de volledige lesronde. Afwezigheid of afbreken van deelname aan een lesronde geeft geen recht op kwijtschelding of teruggave van het lesgeld.
 3. Alle verbintenissen zijn persoonsgebonden en gelden voor een volledige lesronde tenzij van tevoren anders is aangegeven. Bij bijzondere omstandigheden kan op schriftelijk verzoek met opgaaf van redenen hierop een uitzondering worden gemaakt.
 4. Een lesronde bij de Goudse Popschool bestaat uit een aantal lessen, per vak wordt aangegeven uit hoeveel lessen een lesronde bestaat. Instrumentlessen en zanglessen kunnen op ieder moment van het schooljaar worden gestart. Workshops hebben vaste startdata.
 5. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs in de Goudse regio. Gedurende de vakantieperiodes schuiven de nog openstaande lessen door tot na de vakantie.
 6. Tijdens de laatste les van een lesronde dient de leerling aan te geven of hij/zij doorgaat met een volgende lesronde of stopt. Bij minderjarige leerlingen geven de ouders/verzorgers aan of de leerling doorgaat of stopt. Voor het volgen van een nieuwe lesronde dient de leerling een ondertekend verlengingsformulier in te leveren bij de administratie.
 7. Er wordt wekelijks lesgegeven op een vast tijdstip. De leerling dient tenminste 5 minuten vóór de aanvang van de les aanwezig te zijn.
 8. Bij het bepalen van het lestijdstip wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de werktijden, de schooltijden, de leeftijd en de voorkeur van de leerling.
 9. Indien een cursus is volgeboekt of de door u gevraagde cursus niet beschikbaar is dan nemen wij direct contact met u op, bij sommige cursussen bestaat een wachtlijst.
 10. Voor alle groepslessen geldt, dat zij alleen doorgang vinden indien voor de groepsles voldoende belangstelling bestaat, zulks ter beoordeling van de directie van de Goudse Popschool. Bij grote belangstelling proberen we een extra groep te maken.
 11. Docenten hebben vaak een parttime aanstelling bij de Goudse Popschool en zijn daarnaast ook uitvoerend actief. Dat laatste acht de Goudse Popschool ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van haar docenten. De werkzaamheden als uitvoerend artiest/kunstenaar kunnen ertoe leiden dat i.v.m. repetities, openingen en/of concerten van de docent lessen verzet moeten worden. Indien de docent tengevolge van genoemde werkzaamheden is verhinderd zal de docent dit minimaal 24 uur voorafgaand aan de les melden aan de leerling.
 12. Indien een leerling verhinderd is een les bij te wonen dient de administratie van de Goudse Popschool of de docent minimaal 24 uur voor de betreffende les schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden ingelicht. Bij tijdige afzegging zullen docent en leerling gezamenlijk een inhaalmoment van de les plannen. Bij te late afmelding zal de les worden doorberekend. Bij duo- of groepslessen zal de les worden doorberekend tenzij het complete duo / de volledige groep minimaal 24 uur voor de betreffende les afzegt. Voor alle cursussen geldt dat per lesronde maximaal 2 lessen door de leerling kunnen worden afgezegd. Bij meerdere afzeggingen binnen één lesronde zullen de overige afgezegde lessen worden doorberekend aan de leerling.
 13. Bij ziekte/afwezigheid van de docent zorgt de Goudse Popschool voor vervanging of wordt de les op een later tijdstip ingehaald.
 14. Openstaande lessen die na 1 jaar, gerekend vanaf de laatste lesdatum, niet zijn gevolgd komen te vervallen. In dit geval vindt geen restitutie plaats van het lesgeld m.b.t. de niet gevolgde lessen.
 15. De Goudse Popschool stelt zich niet aansprakelijk bij verlies of diefstal van eigendommen van leerlingen en/of bezoekers. Gebruik van instrumenten en apparatuur geschiedt op basis van eigen risico.
 16. De factuur zal in de maand waarin de eerste les van een lesronde plaatsvindt per e-mail worden verzonden. Het door de leerling/ouder/verzorger opgegeven e-mailadres voor facturatie moet een geldig e-mailadres zijn dat correspondentie van de Goudse Popschool zonder spam markeringen kan ontvangen. Mocht u niet over een e-mailadres beschikken dan versturen wij de factuur per post. Bij de overschrijving verzoeken wij u het factuur- en debiteurnummer te vermelden. De betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum. Indien een betalingsregeling is overeengekomen dan dienen de termijnbedragen binnen de hieraan gekoppelde betalingstermijnen te worden voldaan. Bij meerdere overschrijdingen van de betaaltermijn vervalt de betalingsregeling en dient het volledige (rest)bedrag van de factuur binnen 5 dagen na datum van kennisgeving te worden voldaan.
 17. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag wordt een bedrag van € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij herhaalde aanmaning wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht. Bij wanbetaling wordt € 40,00 administratiekosten in rekening gebracht èn wordt de vordering uit handen gegeven, in dit geval kan ook de toegang tot de les worden ontzegd.
 18. Voor leerlingen van 21 jaar en ouder is de Goudse Popschool verplicht 21% BTW over het lesbedrag door te berekenen aan de leerling. Op de website staan de prijzen inclusief BTW vermeld.
 19. Wijzigingen in de persoonlijke gegevens dienen per omgaande schriftelijk aan de administratie van de Goudse Popschool te worden gemeld.
 20. De administratie is geopend op maandag t/m vrijdag van 12.00-20.00 uur. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0182-391180 / 06-50521567.
 21. Foto's en video's die gemaakt worden tijdens openbare activiteiten van de Goudse Popschool kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden op de website van de Goudse Popschool. Voor publicatie zal de Goudse Popschool altijd eerst toestemming vragen aan de leerling of, indien de leerling jonger is dan 18 jaar, aan de ouders/verzorgers van de leerling.

Dit reglement, d.d. 1 augustus 2023, vervangt alle reglementen van de Goudse Popschool van voorgaande jaren en geldt voor het cursusjaar 2023-2024.